اطلاعیه مراکز همکار

ارسال اسناد تا دهم هر ماه
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸

اطلاعیه مراکز دندانپزشکی همکار

با سلام واحترام

قابل توجه است به منظور تسریع در رسیدگی به اسناد و صورت حساب های بیمه شدگان و جلوگیری از مشکلات احتمالی :

  • میبایست حداکثر تا دهم هرماه صورت حساب های خدمات درمانی انجام شده برای معرفی شدگان در ماه گذشته را به آسپا تحویل نمایید.

قابل توجه است اگر درمان بیمار ادامه دارد تمام خدمات انجام شده تا تاریخ ارسال باید ثبت شده و اسناد به بیمه ارسال گردد  با این تفاوت که در قسمت ارسال به بیمه تیک "درمان ادامه دارد " انتخاب شود تا سامانه بصورت اتوماتیک نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام کند.

  • بارگزاری اطلاعات خدمات صورت گرفته در سامانه آسپا الزامی است ، به صورت حساب های کاغذی که در سامانه آسپا ثبت نشده باشد و یا فاقد فرم ارسال به بیمه باشند ترتیب اثر داده نمی شود.
  • حتما تصویر رادیو گرافی واضح را در سامانه بارگزاری نمایید.

;