مرجع ارائه کننده خدمات مشاوره ای در بخش سلامت

 
ماموریت:
ارتقاء سطح سلامت مردم از طریق مداخله موثر در کارکرد های نظام سلامت همچون سیستم تامین مالی و ارائه خدمات
 
اهداف اصلی :
ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه
کاهش هزینه های کمر شکن ناشی از مخارج سلامت و بهبود کیفیت زندگی
گسترش و تعمیم بیمه های تکمیلی سلامت
خرید راهبردی خدمات سلامت
 
منشور سازمانی:
در این مجموعه فعالیت ها مبتنی بر برنامه ریزی و سیاستگذاریهای فراگیر و اجرای منطقه ای و محلی صورت می پذیرد.
این مجموعه دارای قانون مشخص و متضمن تکالیف و حقوق معین برای تکریم افراد است
در این مجموعه تسریع فرایندها و رسیدگی به امور در اولویت قرار دارد
 
پیشینه :
حلقه مدیران و کارشناسان شرکت آسپا از سال 1385 گردهم آمدند. با تجربه سالها فعالیت در حوزه های مختلف کارشناسی و مدیریتی بخش سلامت .این گروه مصمم بودند تا تجربیات ارزشمند گذشته فارغ از بروکراسی پیچیده اداری و به دور از آسیب های رایج بخش دولتی به نحوی موثر در بخش غیر دولتی بکار گرفته شود. اعتقاد راسخ گروه این بود که بسیاری از ضعف ها ،کاستی ها و مشکلات در سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،مدیریت و اجرای طرح های بخش سلامت به دلیل مشکلات بخش دولتی در آن بخش لاینحل باقیمانده و با برنامه ریزی و مدیریت مبتنی بر خرد جمعی در بخش خصوصی قابل حل می باشد. بدین ترتیب گروه اولیه تحقیق و پژوهش پیرامون عملیاتی شدن موضوع را آغاز نمودند.ما حصل این تحقیقات ،گرداوری اطلاعات ارزشمندی از حوزه های مختلف ، تجربیات سایر کشورها، المان ها و عوامل موثر بر بخش سلامت،مختصات بازار سلامت، قوانین و مقررات موجود و ده ها سرفصل مهم دیگر است که اکنون نزد این گروه بصورت تجربیات افزوده یا مستندات مختلف موجود می باشد. این سرمایه ارزشمند ما را کمک خواهد نمود تا در ادامه راه، دچار آزمون و خطاهای رایج در کشور نگردیم و این مسیر هزارپیچ را بسلامت طی نماییم. 
این شرکت پس از بررسی و مطالعه حوزه سلامت کشور ، فعالیت خود را بتدریج در بخش های مختلف آغاز نموده است. بخش هایی چون طراحی و استقرار برنامه های پیشگیری از بروز بیماری ها، ارائه مشاوره های کاربردی در حوزه های مختلف نظام سلامت، اعتبارسنجی موسسات درمانی ، مشاوره و مدیریت مراکز تشخیصی درمانی ،رسیدگی به اسناد درمانی موسسات طرف قرارداد بیمه ها و مشاوره و اجرای طرح های ارائه خدمات سلامت از جمله خدمات دندانپزشکی .;